X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thông tin tài khoản đăng bài

Tên : Thanh Thuỷ

Hình ảnh :
Thông tin tài khoản
Nội dung khác
Thanh Thuỷ · 9 tháng trước ·

Hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Có một số phương pháp tính giá hàng tồn kho nên cũng có các phương pháp hạch toán hàng tồn kho phù hợp. Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản khi áp dụng phương pháp ... --đọc thêm--

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm.

Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cơ sở ... --đọc thêm--

Nam Thành Lf 0 xu

cảm ơn

Tặng xu 2 tháng trước

Tài sản sử dụng khi tính khấu hao tài sản cố định:TÀI KHOẢN 214-HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ  và bất động sản (BĐS) ... --đọc thêm--

Hạch toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Kế toán được lựa chọn một trong 2 phương pháp ghi sổ sau:

Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn, thực hiện hạch toán: 

Nợ các TK 111, 112, ... --đọc thêm--

Thuế thu nhập DN
Thanh Thuỷ · 9 tháng trước ·

Sai sót về thuế TNDN phần 3:
Sai sót khi xác định miễn, giảm thuế TNDN
Một số sai sót thường gặp là:

– Kê khai miễn giảm thuế TNDN chưa đúng quy định: điều kiện được ưu đãi, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế. 

Ví dụ 1: Sai ... --đọc thêm--