X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

DIỄN ĐÀN HỎI ĐÁP KẾ TOÁN

Tổng hợp các Thông tư, Nghị định về BHXH - Tiền lương

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: 15/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 1234
Ban hành: 12/03/2023

Hiệu lực: 27/04/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 518


Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: 28/12/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 637

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 1182

Biểu mẫu mới cập nhật

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: 15/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 1234
Ban hành: 12/03/2023

Hiệu lực: 27/04/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 518


Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: 28/12/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 637

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

Xem 1182