X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế xuất nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu thiết bị dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

Đối với thiết bị dùng trong nuôi trồng thủy sản không thuộc danh mục cấm nhập hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Thủ tục đăng ký, khai hải ... --đọc thêm--

Hàng nhập khẩu để viện trợ nhân đạo vào Việt Nam có phải chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hay không?

 

Hỏi : Đơn vị của tôi là Trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ của ... --đọc thêm--

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô qua sử dụng.

Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ tại khoản 1a, Điều 9 quy định: Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm đủ điều kiện loại đã qua sử dụng không quá ... --đọc thêm--

Ngân hàng mở thư bảo lãnh điện tử để bảo lãnh cho công ty nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất. Thư bảo lãnh có thời hạn 75 ngày kể từ ngày tạm nhập. Tuy nhiên, hệ thống máy tính của Tổng Cục Hải quan chỉ nhận thư ... --đọc thêm--

Chúng tôi hỏi lệ phí hải quan khi được nộp theo tháng, sẽ không nộp theo từng tờ khai nữa. Như vậy, có ảnh hưởng tới việc chậm nộp thuế của doanh nghiệp không? Vì chúng tôi mở tờ khai nhập từ tháng 10 đến nay lô tất cả lô ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm