X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế tài nguyên

Người nộp thuế tài nguyên
Đối tượng thực hiện nộp thuế tài nguyên bao gồm các cá nhân, tổ chức có hoạt động khai thác tài nguyên đến từ thiên nhiên là đối tượng chịu thuế tài nguyên. Người nộp thuế tài nguyên được quy định rõ qua các trường ... --đọc thêm--

Giá tính thuế tài nguyên có phải là giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) không?
Giá tính thuế tài nguyên áp dụng theo quy định tại Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định:

"Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị ... --đọc thêm--

Phương pháp xác định thuế tài nguyên
Tính thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ: 

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên
Tính thuế tài nguyên theo mức được ấn ... --đọc thêm--

Giá tính thuế tài nguyên

- Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên ... --đọc thêm--

Trường hợp nào được miễn, giảm thuế tài nguyên?
Căn cứ theo Điều 9 Luật thuế Tài nguyên 2009 (được sửa đổi khoản 2 Điều 4 Luất số 71/2014/QH13 và được hướng dẫn bời Điều 10, Điều 11 Thông tư 152/2015/TT-BTC), miễn, giảm thuế đối với thuế tài nguyên được ... --đọc thêm--