X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Thuế bảo vệ môi trường

Hạch toán thuế bảo vệ môi trường khi được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Khi được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp ở khâu nhập khẩu, kế toán hạch toán cụ thể như sau:

Được hoàn thuế BVMT khi tái xuất hàng hóa, hạch ... --đọc thêm--

Công thức tính thuế bảo vệ môi trường

Theo quy định tại Điều 6 của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

Điều 6. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối.

Số lượng hàng hóa tính thuế ... --đọc thêm--

Hạch toán thuế bảo vệ môi trường khi nhận nhập khẩu ủy
thác
Doanh nghiệp là bên nhận nhập khẩu ủy thác. Khi phải nộp thuế bảo vệ môi trường hộ bên giao
nhập khẩu ủy thác, kế toán xác định số thuế bảo vệ môi trường phải nộp, hạch ... --đọc thêm--

Hạch toán thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu xăng dầu
Khi doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.
Căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế về số thuế bảo vệ môi ... --đọc thêm--

Nguyên tắc hạch toán thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 52 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc của việc hạch toán thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau:

  • Tài khoản này sử dụng cho người nộp thuế bảo vệ môi trường theo ... --đọc thêm--