X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Nội dung khác

Hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Có một số phương pháp tính giá hàng tồn kho nên cũng có các phương pháp hạch toán hàng tồn kho phù hợp. Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản khi áp dụng phương pháp ... --đọc thêm--

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi mà BHTG Việt Nam được phép đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được ... --đọc thêm--

Nguyên tắc tài khoản 111 - Tiền mặt 

  • Tài khoản 111 - Tiền mặt dùng để phản ánh thực tế tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt bao gồm tiền mặt Việt Nam, tiền mặt ngoại tệ và vàng tiền tệ tại doanh nghiệp;
  • Khi xuất hoặc nhập quỹ tiền ... --đọc thêm--

Kết cấu nội dung tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

– Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

– Tiền ... --đọc thêm--

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế về ký quỹ, ký cược
a) Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng khách ... --đọc thêm--