X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán ở doanh nghiệp tổ chức sự kiện

Cách hạch toán dự phòng phải thu khó đòi:

a) Khi lập BCTC, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng ... --đọc thêm--

Lưu ý về hạch toán kế toán trong doanh nghiệp: là GIÁ THÀNH: do đặc điểm của loại hình này nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là hoạt động dịch vụ tổ chức sự kiện theo yêu cầu và dv cho thuê các thiết bị công cụ tổ ... --đọc thêm--

Thủ tục và chứng từ cần có: Thanh toán đi công tác phí
 Hồ sơ tạm ứng ban đầu
 + Đề xuất công tác 
+ Dự toán chi cho đoàn công tác 
+ Quyết định của giám đốc điều cử đi công tác
+ Lịch trình công tác;
+ Phiếu báo ... --đọc thêm--

Quy trình hạch toán kế toán tại công ty TCSK

– Là công ty cung cấp dịch vụ do đó khi hạch toán doanh thu kế toán đưa vào TK 5113.

– Nội dung xuất hóa đơn với dịch vụ TCSK: Dịch vụ cung cấp dịch vụ TCSK theo hợp đồng số.

a, ... --đọc thêm--

Thuế giá trị gia tăng xuất ra đối với hoạt động tổ chức sự kiện tự nguyện là bao nhiêu phần trăm theo luật hiện hành?

Hoạt động tổ chức sự kiện tự nguyện là hàng hóa dịch vụ gây quỹ từ thiện là hàng hóa không thuộc tất cả những ... --đọc thêm--