X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán linh vực giáo dục đào tạo

Thu liên kết đào tạo khối trung tâm (Học sinh THCS học nghề) trong GDDT
– Nhận tiền do Trường liên kết chuyển: Nợ TK 1121/Có TK 531
– Rút tiền về chi hoạt động: Nợ TK 1111/ Có TK 1121
– Khi chi các hoạt động: Nợ TK 642 ... --đọc thêm--

Hạch toán Dạy thêm học thêm:
– Khi thu tiền hạch toán : Nợ TK 1111/ Có TK 531
– Khi chi các hoạt động: Nợ TK 642 /Có TK 1111 (chi phí quản lý lương, bảo hiểm, điện, nước…của bộ phận quản lý)
– Khi chi liên quan trực ... --đọc thêm--

Hạch toán Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho người lao động trực tiếp thực hiện dịch vụ và quản lý các khoa, phòng, ban, bộ phận, thực hiện dịch vụ, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK ... --đọc thêm--

Khi cơ sở ngoài công lập hoàn trả lại học phí cho học sinh, sinh viên thôi học, khi chi trả tiền, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có các TK 111, 112.

Khi quyết toán các khoản thu hộ, chi hộ trong cơ sở đào tạo ngoài ... --đọc thêm--

Khi cơ sở ngoài công lập hoàn trả lại học phí cho học sinh, sinh viên thôi học, khi chi trả tiền, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có các TK 111, 112.

Khi quyết toán các khoản thu hộ, chi hộ trong cơ sở đào tạo ngoài ... --đọc thêm--