X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán công ty sản xuất dược

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG
Chi phí bảo hành (BH) sản phẩm hàng hóa

 Trường hợp khách hàng mua hàng có kèm giấy bảo hành sửa chữa, doanh nghiệp cần xác định số dự phòng phải trả về chi phí bảo hành, sửa ... --đọc thêm--

QUY ĐỊNH KẾ CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG TRONG DN SẢN XUẤT DƯỢC

1. Kết cấu tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Bên nợ

- Phản ánh các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm trong ... --đọc thêm--

Ví dụ về hạch toán giảm giá hàng bán
Công ty cổ phần A bán hàng cho Công ty B 1 lô hàng với tổng tiền chưa có VAT là 120.000.000đ, thuế suất thuế giá trị gia tăng của các mặt hàng là 10%. Giá vốn lô hàng: 95.000.000đ. Công ... --đọc thêm--

Trong DN sản xuất dược phẩm, trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) sau khi mua hàng thì kế ... --đọc thêm--

Tại DN sản xuất dược phẩm, Phản ánh chi phí thu mua hàng hoá, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa (1562)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141, 331,…
Trị giá hàng hóa xuất bán được xác định là tiêu ... --đọc thêm--