X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Chuyên mục : Kế toán công ty may mặc

Tài sản sử dụng khi tính khấu hao tài sản cố định:TÀI KHOẢN 214-HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ  và bất động sản (BĐS) ... --đọc thêm--

Hạch toán chi phí tiếp khách
Theo quy định tại cả thông tư 200 và thông tư 133, “chi phí tiếp khách” được hạch toán vào tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kế toán viên hạch toán chi phí tiếp khách như sau:

Nợ TK 642: Chi phí ... --đọc thêm--

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:

Kết cấu của tài khoản 641 (Chi phí bán ... --đọc thêm--

Định khoản kế toán hàng khuyến mại, quảng cáo có điều kiện

Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 ... --đọc thêm--

Các nghiệp vụ kế toán DN mặc

Nghiệp vụ kế toán DN may mặc gồm: Kế toán nguyên vật liệu, kế toán kho, kế toán lương.
Nghiệp vụ kế toán nguyên vật liệu

  • Nghiệp vụ chính của kế toán DN may mặc là theo dõi, tính toán, kiểm tra các nguyên vật ... --đọc thêm--