X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm.

Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cơ sở ... --đọc thêm--

Nam Thành Lf 0 xu

cảm ơn

Tặng xu 2 tháng trước