X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Hạch toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Kế toán được lựa chọn một trong 2 phương pháp ghi sổ sau:

Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn, thực hiện hạch toán: 

Nợ các TK 111, 112, ... --đọc thêm--