X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Kê khai hoá đơn bỏ sót: Cần phân biệt 2 trường hợp
 

1, Quy định về xác định thuế GTGT

Tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

 

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá ... --đọc thêm--