X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Hạch toán Chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình
Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình thì kế toán lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
Bên bán ... --đọc thêm--