X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Các loại chi phí trong doanh nghiệp vận tải
CP Nhiên liệu và tất cả các hóa đơn : xăng, dầu, dầu nhờn phục vụ vận chuyển bạn đưa vào TK 621
Tiền lương của lái xe, phụ xe: tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác….Tiền ... --đọc thêm--