X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Nghiệp vụ hạch toán cơ bản của công ty xây dựng 
Về Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình
Trước hết cần xét đến thủ tục mua NVL trực tiếp bao gồm:

Hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng
Hóa đơn tài chính
Phiếu xuất kho bên bán ... --đọc thêm--