X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Kết cấu nội dung tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

– Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

– Tiền ... --đọc thêm--