X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Nguyên tắc thực hiện kế toán giảm giá hàng bán cho bên bán hàng (tài khoản 5213)
Căn cứ vào Khoản 1d Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC:

– Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản giảm giá hàng bán cho người mua là ... --đọc thêm--