X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Yếu tố riêng biệt của công ty xây dựng cần chú ý khi hạch toán:
Về cơ bản các nghiệp vụ liên quan đến thu chi, công nợ,… hạch toán đều giống với kế toán thương mại, sản xuất. Điểm khác biệt mấu chốt ở đây đó là cách phải ... --đọc thêm--