X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp các chứng từ như sau:

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu do nhà nhập khẩu uỷ thác)

- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa

- Hóa đơn thương mại do người ... --đọc thêm--