X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Trong DN sản xuất dược phẩm, trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) sau khi mua hàng thì kế ... --đọc thêm--