X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách hạch toán giảm giá hàng bán trong DN sản xuất bao bì theo thông tư 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC không sử dụng tài khoản 5212 nên hàng bán bị trả lại không được phản ánh trên một tài khoản riêng nữa mà được phản ánh trực tiếp trên tài khoản 511 ... --đọc thêm--