X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Đối Tượng Được Miễn Lệ Phí Môn Bài 2023

Dựa theo Điều 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và điểm c Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp sau đây được miễn lệ phí môn bài là:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản ... --đọc thêm--