X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót:

- Trường hợp Doanh nghiệp đã chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có phát hiện hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP có sai sót thì Doanh nghiệp: