X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Người nộp thuế đang tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016:

5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan ... --đọc thêm--