X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thương mại

Trường hợp Giá bán trên hóa đơn GTGT là giá bán đã bao gồm chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

  • Bên bán hạch toán:

Nợ TK 111, 112

Nợ TK 131

Có TK 3331