X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Tính toán khấu trừ cho bản thân và người phụ thuộc:
Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh:
E.1.1) Nếu người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc kinh doanh, tại một thời điểm nhất định ... --đọc thêm--