X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Định khoản kế toán hàng khuyến mại, quảng cáo có điều kiện

Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 ... --đọc thêm--