X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 3332 - Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

- Các doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ghi nhận doanh thu không bao gồm thuế TTĐB. Trường hợp không tách ngay được số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại ... --đọc thêm--