X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Hạch toán đối với dịch vụ môi giới bất động sản hưởng hoa hồng
Hạch toán doanh thu chi tiết:
Nợ TK 131

Có TK 51131

Có Tk 3331

Chi phí bao gồm:
+ Chi phí Tiền lương nhân viên

Nợ TK 154

Có TK 334

+ Chi phí, tiền  đi lại,  các chi phí liên ... --đọc thêm--