X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách hạch toán dự phòng phải thu khó đòi:

a) Khi lập BCTC, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng ... --đọc thêm--