X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách làm báo cáo thuế cây xăng:
Tờ khai thu nộp phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT- BTC ngày 14/6/2007.
Người nộp thuế phải ghi đầy đủ các thông tin của kỳ kê khai phí xăng dầu (tháng) và các thông tin ... --đọc thêm--