X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách hạch toán thuế đất phi nông nghiệp

 

Thực hiện việc hạch toán thuế đất phi nông nghiệp như sau:

– TK 3336 – thuế tài nguyên: Phản ánh số thuế tài nguyên phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào NSNN.

Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi ... --đọc thêm--