X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Quy trình hạch toán kế toán tại công ty TCSK

– Là công ty cung cấp dịch vụ do đó khi hạch toán doanh thu kế toán đưa vào TK 5113.

– Nội dung xuất hóa đơn với dịch vụ TCSK: Dịch vụ cung cấp dịch vụ TCSK theo hợp đồng số.

a, ... --đọc thêm--