X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Trả lời công văn về việc hướng dẫn hạch toán tiền thuê đất có thời hạn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2đ, Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu ... --đọc thêm--