X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Nhiều thách thức khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS

 

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong báo cáo tài chính ngày càng trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam không thể đứng ngoài. Tuy ... --đọc thêm--