X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Tác động của IFRS đối với báo cáo tài chính

Hội thảo "Tác động của IFRS đối với Báo cáo tài chính" vừa được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi áp dụng IFRS vào công tác lập và ... --đọc thêm--