X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Áp dụng IFRS để tiếp cận thị trường quốc tế

Chuẩn bị cho việc chuyển đổi, áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là một trong những bước quan trọng nhằm hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới của doanh nghiệp Việt Nam.

Nền tảng ... --đọc thêm--