X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Kế toán cần biết gì?

 

1. Tìm hiểu chung về IAS và IFRS

1.1 IAS là gì?

IAS là Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards) do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) ban hành. Các chuẩn ... --đọc thêm--