X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS là gì?

Các chuẩn mực được sử dụng để chi phối các quy tắc về báo cáo tài chính có thể khác nhau giữa các quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn này được nhóm lại theo GAAP (các nguyên tắc kế toán ... --đọc thêm--