X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu. Quy định về vấn đề xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu? Xuất hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu trước hay sau lập tờ khai hải quan?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi muốn hỏi là ngày ra hóa đơn xuất khẩu ... --đọc thêm--