X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Thuốc xì gà sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi:

- Do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu.

- Thuộc hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng ... --đọc thêm--