X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Tại Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014) có quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:

a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm ... --đọc thêm--