X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Một số hàng hóa mua vào mà các nhà cung cấp theo NĐ số 15/2022/NĐ-CP thì được hưởng thuế suất là 8% nhưng trường hợp chưa chốt được hết trong tháng 1 bị đẩy sang tháng 2 thì thuế lúc đấy trên hóa đơn thể hiện là 8% hay 10%?

Trả ... --đọc thêm--

Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS là gì?

Các chuẩn mực được sử dụng để chi phối các quy tắc về báo cáo tài chính có thể khác nhau giữa các quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn này được nhóm lại theo GAAP (các nguyên tắc kế toán ... --đọc thêm--

Khi ký các loại hợp đồng nêu trên như: Hợp đồng dịch vụ, hợp đồng giao khoán, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng thời vụ, hợp đồng thử việc ... (tức là không phải hợp đồng lao động) hoặc là hợp đồng lao động dưới 3 tháng, sẽ có 2 trường hợp như sau:
--đọc thêm--

Xem File đính kèm

Tình huống sai phạm về thuế thường gặp
CHI PHÍ PHÚC LỢI

– Sai phạm:

+ CP phúc lợi vượt mức khống chế.

+ DN tính khoản tiền mua BH nhân thọ và TL tháng 13/tiền thưởng vào CP phúc 1 lợi để xác định mức khống chế.

+ CP phúc lợi không có hóa ... --đọc thêm--

Trong năm 2019 công ty có hoạt động cho thuê tài sản, bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN được xác định như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm