X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Nội dung khác
nguyen nguyen · 1 tháng trước ·

Doanh nghiệp thương mại Phúc Khang , hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh (đơn vị tính: đồng). Mua một lô hàng hoá, giá mua chưa ... --đọc thêm--

Nội dung khác
Lê Thúy An · 2 tháng trước ·

Kế toán công ty tư vấn du học Mọi người cho em hỏi, kế toán công ty du học có đặc trưng gì? Các tài khoản thường sử dụng trong công ty du học là tài khoản nào? Cách hạch toán các nghiệp vụ trong công ty du học thì ... --đọc thêm--

Hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Có một số phương pháp tính giá hàng tồn kho nên cũng có các phương pháp hạch toán hàng tồn kho phù hợp. Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản khi áp dụng phương pháp ... --đọc thêm--

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm.

Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cơ sở ... --đọc thêm--

Nam Thành Lf 0 xu

cảm ơn

Tặng xu 2 tháng trước

Tài sản sử dụng khi tính khấu hao tài sản cố định:TÀI KHOẢN 214-HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ  và bất động sản (BĐS) ... --đọc thêm--